Korsika (Francie)

Ostrov Korsika ve Středozemním moři blíže k Itálii, severně od Sardinie, od které je oddělen úzkým Bonifáckým průlivem, je součástí Francie už 200 let. Od roku 1975 je Korsika administrativně rozdělena do dvou departementů - Severní a Jižní Korsika. Ostrov Korsika je vyhledávaným letoviskem a mnozí Francouzi tu mají své přechodné (druhé) bydliště.

Pobřeží Korsiky stejně jako celý ostrov je velmi pestré. Na východě je pobřeží rovné, ploché a bažinaté, lemované úzkou nížinou, zatímco na západě je velmi členité a strmě se zvedá k hornatému vnitrozemí. Kostru ostrova Korsika tvoří divoké horské pásmo probíhající celým ostrovem od severu k jihu s četnými rozsochami vybíhajícími až do moře. Hornaté korsické vnitrozemí ochlazuje příjemné středomořské podnebí. Vydatné srážky na horách napájejí krátké a prudké řeky a dávají růst bujné vegetaci. Více než 1/5 Korsiky je zalesněna; převažují porosty kaštanů, na horských svazích vysoké borovice. Zbývající rostlinný kryt Korsiky tvoří křovinatá makchie, jejíž aromatické rostliny dávají Korsice svéráznou vůni. Mezi volně žijící zvířenou se vyskytují mufloni, divoké kozy a divoká prasata.

V 3. stol. př. n. l. byla Korsika dobyta Římany (dokazují to mnohé římské ruiny). Když se během 5. stoletní západořímská říše rozpadla, byla Korsika několikrát přepadena germánskými kmeny. Posléze si na Korsiku činil nárok papež, avšak roku 1077 byl přenechán italské Pise. Po dlouhých bojích byli nakonec Pisánci v roce 1299 vytlačeni Janovany. Ti vládli Korsice zhruba čtyři století a přitom potlačili řadu rebelií Korsičanů. V roce 1768 byla Korsika prodána Francii. Po krátkém období britské okupace během napoleonských válek se Korsika stala nakonec francouzským departementem. V posledních desetiletích se na něm aktivizovalo nacionalistické hnutí, používající teroristických metod s cílem dosáhnout odtržení Korsiky od Francie.

Korsičané (celkem 252 000 obyvatel), jichž téměř polovina žije ve správních střediscích Bastia a Ajaccio, jsou právoplatnými francouzskými občany. Jejich úředním jazykem je francouzština, ale mnoho jich mluví jedním z mnoha italských ostrovních dialektů. Korsičané se Italům podobají i vzhledem, folklórem a způsobem života. Populace Korsiky ubývá a stárne z důvodů vysoké migrace mladých lidí. Na druhé straně je možno zaznamenat příliv přistěhovalců, zvláště z Alžírska.

Hlavní příčinou vysoké emigrace z Korsiky je nedostatek pracovních příležitostí a celkově nejnižší úroveň ze všech regionů Francie. Značná část obyvatel se stále věnuje zemědělství zaměřenému na extenzivní chov ovcí a koz a rybolovu. Korsika se soustředí na export citrusových plodů, vína a sýrů. Pohonné hmoty, stroje a spotřební zboží se musejí dovážet, vlastního průmyslu je málo. Hlavním zdrojem příjmů je cestovní ruch, který má velkou perspektivu. Silniční síť byla díky rostoucímu turistickému ruchu zdokonalena a hlavní města Korsiky jsou propojena železnicí. S kontinentální Francií i Itálií spojují je Korsika spojena pravidelnými lodními a leteckými linkami.

Obecné informace o Francii

Kategorie: